Artykułowana mowa – dalszy opis

Odchylenie kąta żuchwy i wynikająca stąd zwiększona odległość pomiędzy ramionami żuchwy (pionowe zakończenie żuchwy) łączy się również ze zwiększoną odległością pomiędzy wyrostkami stawowymi ramion. Wyrostki te działają niby zawiasy żuchwy, łączącej się za pomocą stawów z dołami stawowymi, czyli z wklęsłościami na skronionej kości czaszki (części dolnej)- W ten sposób kąt luku zębodołowego ludzkiej żuchwy jest częściowo naturalnym skutkiem zwiększonej objętości samej czaszki.

Zagadnienie to poruszone zostało przez niektórych anatomów (np. profesora W. E. Le Gros Clarka i profesora E. A. Hcotona), którzy wyrażają pogląd, że zni- korność kąta u współczesnych małp człekokształtnych (u których rzędy zębów są niemal równoległe) jest prawdopodobnie wynikiem specjalizacji kłów i siekaczy, których rozwój wymagał zwiększonej przestrzeni pomiędzy zębami przedtrzonowymi. W rezultacie linie łączące trzeci ząb trzonowy z pierwszym przedtrzo- nowym są prawie równoległe. Pogląd ten potwierdza fakt, że kąt łuku zębodołowego u prymitywnych małp człekokształtnych z miocenu jest pośredni między kątami u współczesnego człowieka i współczesnej małpy człekokształtnej: specjalizacja ludzi i małp człekokształtnych rozwinęła się w przeciwnych kierunkach. Małpom człekokształtnym potrzebne były duże kły i siekacze jako oręż w ataku i obronie, a konieczność ta spowodowała zahamowanie możliwości mowy u tych zwierząt. U człowieka natomiast możliwość swobodnego użycia rąk zwolniła jego kły i siekacze od funkcji obronnej, prowadząc tym samym do stopniowego zaniku zębów przednich, co w połączeniu z dużą czaszką dało w wyniku rozwój przestrzeni potrzebnej do nieskrępowanego poruszania się języka, a tym samym umożliwiło artykułowaną mowę.

Tak więc kąt łuku zębodołowego większy niż u małpy człekokształtnej z miocenu stanowi charakterystyczną cechę ludzką, natomiast mniejszy, pociągający za sobą niemożność rozwinięcia mowy – cechę małpią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>