Publicystyka Czarnowskiego z lat 1912-1913

Publicystyka Czarnowskiego z lat 1912-1913, z okresu, gdy działalność publicystyczną uważał on za główną formę swej działalności publicznej, ukazuje, jak w ramach burżuazyjnej ideologii walczy Czarnowski o sprawy nieprzypadkowe. Są one wyrazem wielu doświadczeń politycznych i rozczarowań, które kazały Czarnowskiemu rewidować nieustannie założenia polityczne w sprawach skomplikowanej problematyki społecznej i narodowej i dróg wiodących do wyzwolenia narodowego. Publicystyka ta ogniskuje się dokoła znamiennych spraw: dróg kształtowania się świadomości narodowej i umacniania jej w związku z potrzebami walki narodowo-wyzwoleńczej, koncepcji kultury narodowej i poglądów na nowy etap demokracji, namiętnego zwalczania trój- lojalizmu i bezideowości, oportunizmu i nacjonalizmu. Boryka się też Czarnowski wyraźnie z problemami historycznej roli ruchu ludowego i klasy robotniczej. Cala ta publicystyka przepojona jest dążeniem do zastosowania ówczesnych naukowych punktów widzenia Czarnowskiego do aktualnej polskiej problematyki politycznej i społecznej. Odnosi się wrażenie, że tak jak studia naukowe Czarnowskiego wyrastały z głębokiej pasji politycznej i głębokiego poczucia współodpowiedzialności za aktualny etap historycznych losów narodu polskiego – tak też z drugiej strony jego działalność polityczna przepojona była głęboką pasją badawczą. Nie były to nigdy u Czarnowskiego dwa niezależne tory. Stąd tak wiele publicystycznych i politycznych z zamierzenia prac Czarnowskiego zamieniło się w studia naukowe. Podobnie jak praca Filozofia społeczna w Polsce w końcu XVIII i początku XIX w. powstała jako referat ideologiczny dla politycznej organizacji młodzieżowej – tak powstające w ostatnich latach życia publicystyczne artykuły: Ludzie zbędni w służbie przemocy czy Podłoże ruchu chłopskiego stawały się pogłębionymi, pełnymi precyzji studiami naukowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>